«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Директорлар кеңесі қызметін қолдау мақсатында Қоғамда міндеттеріне мәселелерді талқылау және өзінің функционалды міндеттер шеңберіндегі сол және өзге де мәселелері бойынша ұсыным жасау кіретін келесі комитеттер құрылды:

 • Аудит жөніндегі комитет;
 • Тағайындау және марапаттау жөніндегі комитет;
 • Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет.
Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер жөніндегі ережелерге сәйкес, әр комитет ДК-не жыл сайынғы негізде істелген жұмыс туралы есебін ұсынады.

Комитеттер тұрғысының отырысында қарастырылған мәселелер саны

  2013 2012 2011
Аудит жөніндегі комитет
31
38
38
Тағайындау және марапаттау жөніндегі комитет
28
29
11
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет
8
10
-

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Аудит бойынша комитет ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және де аудиттің ішкі және сыртқы мәселелері жөнінде, ішкі бақылау жүйесі, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі ұсынымдарының дайындығы мен талдауы үшін құрылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ КЕЛЕСІ ҚҰРАМНАН ҚҰРЫЛҒАН:

 • Лука Сутера – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы;
 • Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитеттің және Тағайындау және марапаттау жөніндегі комитеттің мүшесі;
 • Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы– тәуелсіз директор, Аудит жөніндегі комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитеттің отырыстар саны

  2013 2012 2011
Отырыстар саны
10
10
10
Күндізгі түнде
10
8
8
Сырттай түрде
0
2
2
Комитеттің Дауыс беру құқығы бар мүшелерінің қатысуы
100%
100%
100%

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ОТЫРЫСЫНЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

 1. 2013 жылға «Самұрық-Энерго» АҚ жаңа редакциядағы Ішкі аудит Қызметінің жылдық аудиторлық жоспарының алдын-ала мақұлдауы;
 2. Ішкі аудит Қызметі саласының негізгі көрсеткіштерін мақұлдау;
 3. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметінің есебі  және оның тоқсан бойғы қызмет нәтижелігінің, сондай-ақ 2013 жылға бағасы.    «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметі жұмысшыларының тоқсандар, сондай-ақ 2013 жыл қорытындысы бойынша сыйлықақы алуы;
 4. «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративті басқарма, тәуекелдерді және ішкі бақылау басқарма жүйелері нәтижесінің бағасы;
 5. «Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік есептік саясатымен өзгерген жобаны алдын ала мақұлдау;
 6. «Самұрық-Энерго» АҚ 2013, 2014, 2015 жылдарға сыртқы аудитор жөніндегі ұсыныс;
 7. «Самұрық-Энерго» АҚ Шоғырландырылған Тіркелім және Карта тәуекелдерін алдын ала мақұлдау жайында;
 8. «Самұрық-Энерго» АҚ негізгі тәуекелдерін басқару бойынша іс-шараларды мақұлдау жөнінде;
 9. «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметін орталықтандыру жөнінде;
 10. ІАҚ жұмысшыларының тағайындауы және өкілеттілігін тоқтату жөнінде.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ

Тағайындау және марапаттау комитеті ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және ДК мүшелерін сайлау ұсыныстары, Басқарма мүшелері мен корпоративті хатшысына, ДК мүшелеріне сыйлықақы беру және еңбекақы шарттары мөлшерін анықтау, сондай-ақ Басқарма мүшелері мен корпоративті хатшы, ДК мүшелеріне біліктілік талаптары бойынша ұсыныс жасау үшін құрылған.

Тағайындау және марапаттау комитетінің отырыстар саны

  2013 2012 2011
Отырыстар саны
10
6
4
Күндізгі түрде
10
6
4
Сырттай түрде
0
0
0
Комиттеттің Дауыс беру құқығы бар мүшелерінің қатысуы
100%
100%
100%

КОМИТТЕТТІҢ ДАУЫС БЕРУ ҚҰҚЫҒЫ БАР МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫ
100%


ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ МЫНАДАЙ ҚҰРАМДА ҚҰРЫЛҒАН:

 • Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз директор, Тағайындау және марапаттау комитетінің Төрағасы, Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі;
 • Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Тағайындау және марапаттау комитетінің мүшесі;
 • Ордабаева Айгүл Тұрысбекқызы — «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның адам ресурстарын басқару Департаментінің бас менеджері, Дауыс құқығы жоқ комитетінің сарапшысы.

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ КОМИТЕТІ ОТЫРЫСЫНЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

 1. «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының сандық құрамын белгілеу, «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесін сайлау, оның лауазымдық қызметақысын және өкіллетілік мерзімін белгілеу жөнінде;
 2. «Самұрық-Энерго» АҚ  компаниялар тобына шетелдік мамандарды тару жөнінде;
 3. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Корпоративтік хатшы мен Ішкі аудит қызметінің бастығының, басшыларының және басқару қызметшілерінің сыйақы мен қызмет бағасының Ережесіне келісу бойынша ұсыныс жасау жөнінде;
 4. «Самұрық-Энерго» АҚ  Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесі «ШығысҚазақстан Өңірлік Энергетикалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына ие болуға келісім беру бойынша ұсыныс жасау жөнінде;
 5. «Самұрық-Энерго» АҚ  Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ  Басқарма мүшесі «Карагандагипрошахт және К» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі (Төраға) лауазымына ие болу бойынша ұсыныс жасау жөнінде.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ

Стратегиялық жоспарлау  комитеті ДК-нің консультативті-кеңесші органы болып табылады және Қоғам қызметінің стратегиялық мәселелері бойынша ұсыныстарды жасау үшін құрылған.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ КЕЛЕСІ ҚҰРАМДА ҚҰРЫЛҒАН:

 • Спицын Анатолий Тихонович – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау комитетінің Төрағасы, Тағайындау және марапаттау комитетінің мүшесі;
 • Дәукеев Ғұмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз директор, Стратегиялық жоспарлау комитетінің мүшесі, Тағайындау және марапаттау комитетінің Төрағасы;
 • Елекеев Ержан Иракұлы – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әлауқат қоры» АҚ Стратегиялық даму департаментінің бас менеджері, Дауыс беру құқығы жоқ Комитеттің сарапшысы.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ ОТЫРЫСЫНДА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

 • «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға ұзақ мерзімді Даму стратегиясын мен миссиясын, мақсатын және міндестін қоса алдын ала қарастыру;
 • «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға ДАМУ стратегясын іске асыру іс-шаралар жоспарын алдын ала қарастыру;
 • «Самұрық-Энерго» АҚ  2012-2022 жылдарға Инновациялық-технологиялық стратегиясын алдын ала қарастыру;
 • «2050 жылға дейінгі Болашақ Қазақстанның тұрақты энергетика стратегиясын және «ЕврАзЭС» интеграциялық үдерістеріндегі рөлі» тақырыбы бойынша баяндама.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің отырстар саны

  2013 2012
Отырстар саны
6
2
Күндізгі түрде
6
2
Сырттай түрде
0
0
Комиттеттің Дауыс беру құқығы бар мүшелерінің қатысуы
100%
100%