«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

Қазақстандық мың теңгеде 2013 ж. 31 желтоқсан 2012 ж. 31 желтоқсан
Операциялық іс-қимылдардан ақшалай қаражат қозғалысы
Салық салуға дейін сүрелі қызметтерден түскен кіріс
47 585 572
22 093 625
Салық салуға дейін тоқтатылған қызметтерден келген шығын
44 685
-
Төмендегілерге түзету жасауға:
Негізгі қаражаттардың құсыздануы
-
316 109
Тозу және өтемпұл
12 251 804
8 529 572
Негізгі қаражаттың шығарылуынан болған шығындар
121 225
239 239
Негізгі қызметтер бойынша дебиторлық берешекті және басқа дебиторлық берешектерді қалпына келтіру
117 997
374 944
(Қалпына келтіру)/ Тауарлық-материалдық қорлардың құны төмендеуіне сақтық қор
278 925
249 877
Қосымша қуаттарды қосу табыстарының өтемпұлы
513 435
539 121
Ағымдағы көрсетілген қызметтер құны және қызметкерлерге сыйақы беру бойынша актуарийлік шығындар
324 517
406 006
Қаржылық шығыстар
9 346 461
5 300 112
Қаржылық табыстар
3 294 095
1 701 666
Біріккен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардағы табыстардың үлесі
30 105 859
13 176 583
Өтеусіз алынған мүліктен табыс
238 000
200 565
Басқа түзетулер
177 353
277 382
Операциялық іс-қимылдардан айналымдағы капиталдың өзгерісіне дейінгі ақшалай қаражат қозғалысы
34 859 230
21 419 043
Негізгі қызметтер бойынша дебиторлық берешектердің көбеюі және басқа дебиторлық берешектер мен басқа қысқа мерзімді активтер
388 671
5 361 004
Тауарлық-материалдық қорлардың (көбеюі) азаюы
1 099 985
2 976 705
Негізгі қызметтер бойынша кредитгерлік берешектердің азаюы және басқа кредитгерлік берешектер
2 752 908
3 961 589
Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша берешектердің азаюы
103 802
51 600
Төлеу салықтарының көбеюі
235 063
-
Операциялық іс-қимылдардан алынған алынған ақшалай қаражат
30 748 927
23 047 933
Төленген табыс салығы
1 746 717
3 291 365
Төленген пайыздар
5 567 414
3 686 802
Алынған дивидендтер
6 328 126
5 850 808
Операциялық іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат
29 762 922
21 920 574
Операциялық тоқтатылған іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат
200 173
-
Инвестициялық іс-қимылдардан ақшалай қаражат қоғалысы
Негізгі құралдарды алу
51 329 041
34 108 375
Материалдық емес активтерді алу
114 332
80 103
Кен орындарын барлау мен бағалау бойынша шығыстар
532 641
-
Еншілес кәсіпорындарды алу
15 622
9 022 559
Қауымдастырылған компанияларға қатысу үлесін алу
554 000
1 562 500
Капиталдандырылған табыс
-
3 694 165
Ұзақ мерзімді активтер алуға берілген алғы төлемдер, нетто
-
104 197
Алынған пайыздық табыс
121 240
1 189 488
Қауымдастырылған компанияларға қатысу үлесінің іске асырылуынан ақшалай түсім
-
7 556 910
Негізгі құралдарды сатудан алынған ақшалай қаражат
82 339
-
Банк депозиттерін орналастыру, нетто
49 967 345
8 331 572
Ұсынылған кредитлер
3 987 819
7 052 246
Ұсынылған кредитлерді қайтару
5 218 612
3 731 129
Қаржы активтерін сатып алу
3 589 263
-
Басқалар
94 943
180 920
Инвестициялық іс-қимылдарда пайдаланылған ақшалай қаражат
104 572 929
43 908 940
Инвестициялық тоқтатылған іс-қимылдардан алынған таза ақшалай қаражат
370 493
-
Қаржы іс-қимылдарынан ақшалай қаражат қозғалысы
Акциялар шығарудан түсім
-
954 008
Облигация шығарудан түсім
2 956 595
74 921 344
Қарыздар түсімі
18 810 538
17 170 939
Қарыздарды өтеу
18 668 141
24 095 506
Облигацияларды өтеу
790 190
500 000
Акционерлерге төленген дивидентер
2 813 667
4 438 251
Бақыланбайтын акционерлер үлесіне төленген дивидендтер
356 069
110 053
Тұтынушылар қарыздарын өтеу
1 205 008
815 132
Басқа акционерлерден түсім (төлемдер)
3 991 200
3 990 000
Басқа
15 169
57 979
Қаржы іс-қимылдарынан алынған таза ақшалай қаражат
6 041 973
67 135 328
Қаржылық тоқтатылған іс-қимылдарда пайдаланылған таза ақшалай қаражат
400 000
-
Ақшалай қаражатқа және оның баламаларына валюталарды айырбастау бағамы өзгерісінің әсері
1 124 402
-
Сүрелі қызметтерден ақшалай қаражаттардың таза азаюы
79 727 578
45 146 962
Тоқтатылған қызметтерден ақшалай қаражаттардың таза көбеюі
170 666
-
Жыл басындағы ақшалай қаражат
94 991 109
49 844 147
Жыл аяғындағы ақшалай қаражат
15 241 998
94 991 109
Жыл аяғына таман ақшалай қаражат (шығарылу тобы)
192 199
-