«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

Қазақстандық мың теңгеде 2013 ж. 31 желтоқсан 2012 ж. 31 желтоқсан
АКТИВТЕР
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі қаражат
235 145 703
205 150 447
Инвестициялық меншік
824 943
928 061
Материалдық емес активтер
1 332 626
1 183 018
Барлау және бағалау бойынша активтер
9 237 988
8 464 970
Біріккен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардағы инвестициялар
242 883 017
218 568 059
Басқа ұзақ мерзімді активтер
30 723 532
6 716 368
Ұзақ мерзімді активтер жиыны
520 147 809
441 010 923
Қысқа мерзімді активтер
Тауарлық-материалдық қорлар
8 211 800
7 950 085
Негізі қызметтер бойынша дебиторлық берешек және басқа дебиторлық берешектер
10 984 506
9 456 279
Басқа қысқа мерзімді активтер
61 994 236
23 576 939
Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу
1 320 560
1 709 638
Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары
15 241 998
94 991 109
Сату үшін белгіленген ретінде топтастырылған шығарылу тобының активтері
343 557
320 000
Қысқа мерзімді активтер жиыны
98 096 657
138 004 050
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
618 244 466
579 014 973
КАПИТАЛ
Акционерлік капитал
233 946 269
222 868 957
Басқа қор капиталы
75 308 815
86 622 525
Бөлінбеген кіріс
72 276 222
34 236 867
Топ акционерлеріне тиесілі капитал
Бақыланбайтын акционерлердің ұлесі
3 021 709
1 998 321
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ
384 553 015
345 726 670
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Күл үйінділерін қалпына келтіру қоры
508 248
121 031
Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттемелер
1 257 622
956 655
Қарыздар
166 109 523
155 187 362
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер
6 801 835
7 874 835
Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша міндеттемелер
10 093 806
6 914 650
Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны
184 771 034
171 054 533
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Күл үйінділерін қалпына келтіру қоры
-
244 059
Қарыздар
11 297 915
15 741 182
Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттемелер
82 624
53 810
Міндеттемелер мен шығыстар бойынша қорлар
2 053 593
9 428 460
Негізгі қызметтер бойынша кредитгерлік берешек және басқа кредитгерлік берешектер
29 768 379
35 312 223
Салықтар бойынша және басқа бюджеттік төлемдер бойынша берешектер
1 540 131
1 315 830
Төлеуге табыс салығы
168 138
138 206
Сату үшін белгіленген ретінде топтастырылған шығарылу тобының міндеттемелері
4 009 637
-
Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны
48 920 417
62 233 770
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
233 691 451
233 288 303
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНЫ
618 244 466
579 014 973