«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

Қаржылық есептілік

Кірістер мен шығындар және жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

Қазақстандық мың теңгеде 2013 ж. 2012 ж.
Ақшалай түсім
135 843 663
94 557 811
Сатудың өзіндік құны
104 664 782
77 064 207
Жалпы кіріс
31 178 881
17 493 604
Іске асыру бойынша шығыстар
104 947
153 180
Жалпы және әкімшілік шығыстары
10 291 409
6 770 266
Біріккен кәсіпорындар мен қауымдастырылған компаниялардың табыстарындағы үлес
30 105 859
13 176 583
Қаржылық табыстар
3 294 095
1 701 666
Қаржылық шығыстар
9 346 461
5 300 112
Басқа табыстар, таза
2 749 554
1 945 330
Салық салуға дейінгі кіріс
47 585 572
22 093 625
Табыс салығы бойынша шығыстар
5 617 626
3 522 120
Сүрелі қызметтің бір жылы ішіндегі кіріс
41 967 946
18 571 505
Тоқтатылған қызметтің бір жылы ішіндегі шығындар
91 536
60 100
Жылдық кіріс жиыны
41 876 410
18 631 605
Басқа жиынтық шығын
Кірістер немесе шығындар құрамына ақырында қайта топтастырылмайтын баптар Еңбек қызметтерінің аяқталуы бойынша сыйақылар жөніндегі міндеттемелерді қайта бағалау
162 072
-
Барлығы: кезең ішіндегі жиынтық табыс
41 714 338
18 631 605
Топ акционерлеріне
Бақыланбайтын акционерлерге
40 853 022
18 697 680
Тиесілі кірістер
1 023 388
126 175
Кезең ішіндегі кіріс
41 876 410
18 571 505
Барлығы:
Топ акционерлеріне
40 690 950
18 757 780
Бақыланбайтын акционерлерге
1 023 388
126 175
Кезең ішіндегі жиынтық табыс жиыны
41 714 338
18 631 605