«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп

 
Топ акционерлеріне тиесілі
Бақыланбайтын акционерлер үлесі Капитал-жиыны
Қазақстандық мың теңгеде Акционерлік
капитал
Басқа және қор
капиталы
Бөлінбеген кіріс Барлығы
2012 ж. 1 қаңтардағы қалдық
120 294 884
29 471 162
19 917 339
169 683 385
2 142 287
171 825 672
Жыл ішіндегі кіріс
-
-
18 757 780
18 757 780
(126 175)
18 631 605
Басқадай жиынтық табыс
-
-
-
-
-
-
Жиынтық табыс жиыны
-
-
18 757 780
18 757 780
(126 175)
18 631 605
Акция шығару
102 574 073
-
-
102 574 073
-
102 574 073
Акционерлермен және қор бірлестігімен болған операциялар нәтижесі
-
57 151 363
-
57 151 363
-
57 151 363
Дивидентер
-
-
4 438 252
4 438 252
17 791
4 456 043
2012 ж. 31желтоқсандағы қалдық
222 868 957
86 622 525
34 236 867
343 728 349
1 998 321
345 726 670
Жыл ішіндегі кіріс Басқадай жиынтық табыс
-
-
40 853 022
40 853 022
1 023 388
41 876 410
Жиынтық табыс жиыны
-
162 072
-
162 072
-
162 072
Акция шығару
-
162 072
40 853 022
40 690 950
1 023 388
41 714 338
Акционерлермен болған операциялардың нәтижесі және қор бірлестігі
11 077 312
-
-
11 077 312
-
11 077 312
Акционерлермен жасалатын операциялардың нәтижесі және бірлестік резерві
-
11 151 638
-
11 151 638
-
11 151 638
Дивидендтер
-
-
2 813 667
2 813 667
-
2 813 667
2013 ж. 31 желтоқсандағы қалдық
233 946 269
75 308 815
72 276 222
381 531 306
3 021 709
384 553 015