«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

Қызметтің қаржылық және операциялық көрсеткіштері


ж/к
Көрсеткіш, млн теңге 2011 2012 2013
(Жоспар)
2013 өшіру %
1
Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуден түскен табыс
85 550
94 558
140 540
135 844
97%
2
Іске асырылған және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
68 824
77 064
113 840
104 944
92%
3
Жалпы пайда (Gross operating profit=1-2)
16 726
17 494
26 699
30 900
116%
4
Қаржыладырудан түскен табыстар
843
1 702
1 986
3 294
166%
5
Басқа да табыстар
1 402
6 577
2 593
3 799
146%
6
Өнімді өткізу мен қызмет көрсетуге кеткен шығындар
113
153
355
105
30%
7
Жалпы және әкімшілік шығындар
6 405
6 770
11 046
10 718
97%
8
Қаржыландыруға кеткен шығындар
5 148
5 300
9 084
8 377
92%
10
Негізгі емес қызметтерге кеткен басқа да шығындар
184
4 632
658
1 314
200%
11
Үлестік қатысудың әдісі бойынша ұйымның пайдалары/шығындарының үлесі
10 025
13 177
33 923
30 106
89%
12
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (шығын)
-
60
96
-92
-95%
13
Корпоративті кіріс салығы бойынша шығындар
2 219
3 522
2 604
5 618
216%
14
Азшылық үлесі
132
-126
722
1 023
142%
Қортынды пайда
14 794
18 758
40 828
40 853
100%

Өткізудің өзіндік құны


ж/к
Көрсеткіш, мың. теңге 2011 2012 2013
1 Шикізат және материалдар 32 767 261 37 941 308 47 436 058
2 Өңдеу және басқа да қызметтер 13 729 569 13 035 345 18 438 008
3 Қызметкердің еңбекақысы 13 076 988 13 705 988 19 749 249
5 Баламалардың тозуы мен өтелімі 6 607 741 8 145 973 11 798 309
6 Кіріс салығынан басқа салықтар 876 681 1 741 657 2 600 681
7 Басқалары 1 765 421 2 493 936 4 642 477
БАРЛЫҒЫ: 68 823 661 77 064 207 104 664 782
2012 жылғымен салыстырғанда, 2013 жылдың негізгі өсімі шоғырлануға жаңа еншілес ұйымдардың қосылуы себептерінен болды. («ШығысЭнергоТрейд» ЖШС және «ШҚ АЭК» АҚ).

Іске асыру бойынша шығындар


ж/к
Көрсеткіш, мың. теңге 2011 2012 2013
1
Еңбекақыны төлеу және өткізу үдерісімен байланысты қызметкердің әлеуметтік төлемақысына кеткен шығындар
32 675
47 228
83 509
2
Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер
3 161
4 682
-
3
Өткізу үдерісімен байланысты басқа да жұмыстар мен қызметтер
71 860
95 884
17 642
4
Іссапарлық шығындар
597
577
2 405
5
Өткізу бойынша басқада шығындар
4 441
4 809
1 391
БАРЛЫҒЫ:
112 733
153 180
104 947
Шығындардың өсуі электр энергиясын өндіру көлемінің көбеюіне байланысты туындады. Еңбекақыны төлеу және өткізу үдерісіне байланысты қызметкердің әлеуметтік төлемақысына кеткен шығындардың өсуі, сондай-ақ  «МЭБК» АҚ ұйымдық құрылымының өзгеруі жыл сайынғы индекстеу есебінен болды.

Әкімшілік шығындар


ж/к
Көрсеткіш, мың теңге 2011 2012 2013
1
Қызметкердің еңбекақысы
2 616 851
3 278 887
5 048 235
2
Кіріс салығынан басқа салықтар
849 007
458 537
365 221
3
Консультациялық, аудиториялық және ақпараттық қызметтер
681 312
677 397
1 045 642
4
Тозу және өтемпұл
258 949
383 599
392 878
5
Жалдама
291 311
284 158
511 232
6
Шикізат және материалдар
112 585
144 167
162 716
7
Іс-сапар шығындары
156 848
153 404
261 347
10
Техникалық қызмет және жөндеу
89 687
61 286
113 171
11
Банк комиссиялары
120 590
128 852
154 996
12
Байланыс қызметтері
85 545
84 798
133 855
13
Басқалары
1 142 653
1 115 181
2 102 116
Барлығы:
2011 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
6 405
338
мың теңге
Барлығы:
2012 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
6 770
266
мың теңге
Барлығы:
2013 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
10 291
409
мың теңге


2012 жылғымен салыстырғанда, 2013 жылы әкімшілік шығынның өсуі негізінен осы жылғы шоғырлануға жаңа еншілес ұйымдардың қосылуы себептерінен болды. («ШығысЭнергоТрейд» ЖШС және «ШҚ АЭК» АҚ).

Қызметкер еңбекақысының өсуі жыл сайынғы индекстеу есебінен болды.

САЛЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ МҮЛІК САЛЫҒЫНАН ТҰРАДЫ.  

Салықтың 2012 жылдан бастап төмендеуі «АЖК» АҚ компаниясы бойынша мүлікті өзіндік құнның құрамына жатқызуынан болды. 2011 жылдың ішінде мүлік салығы өзіндік құндық салықтың құрамына қосылса, 2012 жылдан бастап өзіндік құн салығы және әкімшілік шығындардың бөлшектенуі болды.

Негізгі құралдар мен бейматериалды активтерді сатып алу есебінен тозу мен өтелімнің өзгеруі.

Қаржылық шығындар


ж/к
Көрсеткіш, мың теңге 2011 2012 2013
1
Қарыз бен сыйақыға кеткен шығындар
2 501 074
1 780 912
5 868 598
2
Бағам айырмасына бола кірістің кемуі
0
173 839
969 936
3
Еншілес компаниялардың артықшылықты акция дивидендтеріне кеткен шығындар
134 724
155 493
118 393
4
Құнмен келтірілген шегерісті (дисконт) болдырмау:
-
-
-
4.1
Қарыздар және акционерлерден қаржылық көмек
1 823 635
2 445 508
1 685 634
4.2
Төлем векселі
30 053
36 590
37 362
4.3
Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттемелер
37 626
47 145
46 315
4.4
Күл үйінділерін қалпына келтіру қоры
29 722
27 508
27 140
4.5
Тұтынушылардан қарыз
642 179
585 139
523 848
4.6
Шығарылған облигациялар
44 623
40 163
41 518
5
Басқалары
121 876
7 815
0
Барлығы:
2011 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
5 365
512
мың теңге
Барлығы:
2012 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
5 300
112
мың теңге
Барлығы:
2013 ЖЫЛҒЫ БОЙЫНША
9 291
744
мың теңге
2013 жылда сыйақылар бойынша шығындардың өсуі 2012 жылдың желтоқсанында еурооблигациялардың тартылуынан болды.
Бағам айырмасынан залалдың өсуі 2012, 2013 жылдары бағам айырмасының азаю жағына өзгертілуінен болды.

Қаржылық табыстар


ж/к
Көрсеткіш, мың теңге 2011 2012 2013
1
Банктік депозиттерден пайыздық табыстар
834 012
1 698 368
3 106 257
2
Акционердің қаызын өтеу кестесін қайта қарау
0
0
0
3
Бағам айырмасынан табыс, нетто
0
0
0
4
Басқалары
318
3 298
187 838
БАРЛЫҒЫ:
834 330
1 701 666
3 294 095
2013 жылы қаржыландырудан табыстың өсуі жалпы алғанда, Еурооблигация шығарылуынан ақшалай қаражат түскен соң, 2012 жылдың аяғында Қоғам ашқан депозит сыйақыларының есебінен алынатын табыстардың есебінен болды.
2011, 2012, 2013 ж.ж. бағам айырмасынан бағам айырмасының азаю жағына қарай өзгеруінен табыс алынбады.