«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013

Ақшалай қаражат айналымының өткенін шолу

Инвестициялық және қаржылық қызметтерден болған ақшалай қаражат ағынына әсер еткен маңызды факторлар:

2013 жылы Топ ақшалай еурооблигация шығарылуынан тартылған, ақшалай қаражат қозғалыс есебінде инвестициялық қызметте пайдаланылған ақшалай қаражат ағыны іспетті салдары байқалған банктік депозиттер ретінде өтеу мерзімі үш ай 49 967 345 теңге болатын қаражатты орналастырды.

Қаржылық қызмет бойынша 2012 жылы түсімнің негізгі бөлігін инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында қамтылған Ирландия қор биржасында (ISE) және Қазақстан қор биржасында (КАSЕ) бесжылдық еурооблигациялар (75 млрд теңге) мен қарыздарды (17,2 млрд теңге), орналастыру есебінен алынған қаражаттар құрады. Ақшалай қаражаттың істен шығуы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздарды (24,1 млрд теңге) өтеуден және акционерлерге дивидендтерді төлеуден (4,5 млрд теңге) тұрады, соның ішінде «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (4,4 млрд теңге) пайдасына.


ж/к
Көрсеткіш, млн теңге 2011 2012 2013
1. Операциялық қызметтен алынған ақшалай қаражат ағыны 26 430 633 21 920 574 29 963 095
2. Инвестициялық қызметтен алынған/пайдаланылған ақшалай қаражат ағыны -44 231 671 -44 234 153 -104 202 436
3. Қаржылық қызметте пайдаланылған/алынған ақшалай қаражат ағыны 55 448 609 67 135 328 -6 441 973
4. Валюта бағамын айырбастауының өзгеруінің ақжалай қаражатқа және олардың баламаларына әсері 0 0 1 124 402
5. Ақшалай қаражаттың және олардың баламаларының көбеюі/азаюі 37 647 571 44 821 749 -79 556 912
2013 жылы қаражат қызметінен түсімнің негізгі бөлігін қарыздарды тарту (18,8 млрд теңге) және облигация эмиссиясы
(2,9 млрд теңге) есебінен алынған қаражаттар құрды. Шығыстар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздарды (19,9 млрд теңге)
өтеуден және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (2,8 млрд теңге) пайдасына және акционерлерге басқа да төлемдерді (3,9 млрд теңге) құрды.

Меншікті және кредиттік капитал құрылымы

КАПИТАЛ 31 желтоқсан 2011 31 желтоқсан 2012 31 желтоқсан 2013
Акционерлік капитал 120 294 884 222 868 957 233 946 269
Басқа да сақтық капитал 29 471 162 32 824 785 75 308 815
Үлестірілмеген пайда 19 917 339 34 236 867 72 276 222
«Самұрық-Энерго» компаниялары Тобының акционерлеріне тиесілі капитал 169 683 385 289 930 609 381 531 306
Бақылаушы акционрелердің үлесі 2 142 287 1 998 321 3 021 709
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ 171 825 672 291 928 930 384 553 015
В тысячах казахстанских тенге

Акционерлік капиталдың өсуіне Болат Нұржанов атындағы «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС 101 620 млн теңге сома болатын 50% үлесін сатып алуы айтарлықтай әсерін тигізді.

Басқа да резервтік капиталдың өсуі «Самұрық-Энерго» компанияларының Тобы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ  3 353 млн теңге болатын ешкімге тиесілі емес желілерді Қоғам капиталына салым есебінде алуынан болды.

Ұзақ мерзімді міндеттеме 31 желтоқсан 2011 31 желтоқсан 2012 31 желтоқсан 2013
Қарыздар 83 506 212 155 187 362 166 109 523
Қысқа мерзімді міндеттеме
Қарыздар 16 060 628 14 986 698 11 297 915